Hoppa till innehållet

Adolf Hedin

Från Wikiquote
Citat relaterade till Adolf Hedin.
  • Den stora mängden af ämbetsmän medför, helt naturligt, att det byråkratiska fältet blir öfverfylldt av medelmåttor, med andligt småväxta personligheter, för hvilka den tomma formalismen naturnödvändigt blir hufvudsak. Dessa, som på andra områden möjligen kunnat blifva nyttiga samhällsmedlemmar, ha såsom ämbetsmän i själfva verket ingen annan uppgift än att gå i vägen för den duglighet, företagsamhet och patriotism, som de ej äro i stånd att fatta, emedan de endast dväljas i andlös rutin och aldrig våga sig utom det område, som begränsas af kurialstilens nötta landsväg, där de genom öfning och vana blifvit förtrogna med hvarje grop och hvarje sten.
    • Källa: Hedin, Adolf, Hvad folket väntar af den nya representationen : femton bref från en demokrat till svenska riksdagens medlemmar, Stockholm : Bonnier, 1868.
  • De s.k. ‘högre’ klasserna, de ‘bättre’ – såsom det oefterhärmliga, svenska uttrycket för den mest lågsinnade tankegång lyder – vilja ej störas i sin själfbehagliga ro genom åsynen af den bleka nöd, som dignar vid kanten af den väg, där de ila från njutning till njutning; och därför undan med dessa arma, må de omsorgsfullt döljas inom fängelsets murar! Den fina damen, som rysande vänder sig bort och ropar på Eau de Cologne för att ej falla i vanmakt vid anblicken af tiggarens trasor och den smutsiga hand som bedjande sträckes mot öfverflödet, är ej så hjärtlös som lagstiftaren, hvilken skyndar att i cellens tystnad undangömma den nöd, hvilken eljest skulle obehagligt afficiera hans ömtåliga nerver.
    • Källa: Johnson, Anders, Liberalismen och dess fiender : 400 citat, Stockholm : Tryckfrihet, 1993.