Hoppa till innehållet

Förborgade Ord

Från Wikiquote

Förborgade Ord, eller Bahá'u'lláhs Förborgade Ord är ett av de centrala verken inom bahá'í-tron av religionsgrundaren Bahá'u'lláh från 1858. Boken har en arabisk del med 71 korta verser och en persisk del med 82 obetydlig längre verser. I svensk översättning lyder de tolv första verserna från båda delarna så här.


Del 1 Från arabiska

[redigera]

Han är Härligheternas Härlighet

Detta är vad som nedstigit från härlighetens rike, yttrat av styrkans

och maktens tunga och uppenbarat för gångna tiders Profeter.

Vi har tagit dess innersta väsen och givit det en klädnad i

korta ordalag såsom ett nådetecken för de rättfärdiga,

att de troget må hålla fast vid Gud Förbund,

uppfylla Hans förtroende i sina liv och i Andens rike

vinna den Gudomliga dygdens ädelsten.


1. O, ANDENS SON! Mitt första råd är detta: Besitt ett rent, milt och strålande hjärta, att på din lott må komma ett herravälde, uråldrigt, oförgängligt och evigt.

2. O, ANDENS SON! I Mina ögon är rättvisa det mest älskade av allt - vänd dig ej bort från den om du åstundar Mig och försumma den ej på det att Jag må förlita Mig på dig. Med dess hjälp skall du se med dina egna ögon och ej genom andras, och skall veta utifrån din egen kunskap och ej genom din nästas. Begrunda i ditt hjärta hur det höves dig att vara. Sannerligen, rättvisa är Min gåva till dig och tecknet på Min kärleksfulla godhet. Ha den då inför dina ögon.

3. O, MÄNNISKOSON! Dold i Mitt uråldriga varande och i Mitt väsens urgamla tidlöshet var Jag medveten om Min kärlek till dig - därför skapade Jag dig, inpräglade Min avbild på dig och uppenbarade för dig Min skönhet.

4. O, MÄNNISKOSON! Jag älskade skapandet av dig, därför skapade Jag dig. Älska Mig därför, så att Jag må nämna dig vid namn och fylla din själ med livets ande.

5. O, VARANDETS SON! Älska Mig, så att Jag må älska dig. Om du ej älskar Mig, kan Min kärlek på intet sätt nå dig. Vet detta, o, tjänare.

6. O, VARANDETS SON! Ditt Paradis är Min kärlek, ditt himmelska hem återförening med Mig. Träd in däri och dröj icke. Detta är vad som bestämts för dig i Vårt konungadöme därovan och i Vårt upphöjda Rike.

7. O, MÄNNISKOSON! Om du älskar Mig, vänd dig bort från dig själv, och om du söker Mitt behag, se ej till ditt eget, på det att du må dö i Mig och Jag för evigt leva i dig.

8. O, ANDENS SON! Du finner ingen ro, såvida du icke uppgiver dig själv och vänder dig till Mig, ty det höves dig att sätta din ära i Mitt namn, och ej i ditt eget, att sätta din lit till Mig, och icke till dig själv, emedan Jag begär att bli älskad allena och över allt annat.

9. O, VARANDETS SON! Min kärlek är Mitt fäste. Den som träder in däri är säker och trygg, och den som vänder sig bort därifrån skall förvisso gå vilse och förgås.

10. O, YTTRANDETS SON! Du är Mitt fäste, träd in däri på det att du må vistas i trygghet. Min kärlek är inom dig, lär känna den, så att du må finna Mig nära dig.

11. O, VARANDETS SON! Du är Min lampa och Mitt ljus finnes inom dig. Hämta din strålglans därifrån och sök ej någon annan än Mig, ty Jag har skapat dig rik och har frikostigt skänkt dig Min ynnest.

14. O, MÄNNISKOSON! Du är Mitt rike och Mitt rike förgås icke. varför fruktar du då din förgängelse? Du är Mitt ljus och Mitt ljus skall aldrig utsläckas, varför rädes du ditt utslocknande? Du är Min härlighet och Min härlighet förbleknar ej, du är Min klädnad och Min klädnad skall aldrig nötas ut. Stå därför fast i din kärlek till Mig, så att du må finna Mig i härlighetens rike.Del II Från persiska

[redigera]

I Hans namn, som är Yttrandets Herre, den Mäktige.


1. O, NI MÄNNISKOR MED FÖRMÅGA TILL INSIKT OCH ÖRON ATT HÖRA MED! Den Älskades första maning är denna: O, mystiska näktergal! Var ej bofast annorstädes än i andens rosengård. O, sändebud från kärlekens Salomo! Sök ej skydd någon annanstans än i den högt älskades Saba. O, odödliga Fenix! Uppehåll dig endast på trohetens berg. Däri har du din boning, om du på själens vingar svingar dig upp till oändlighetens rike och söker nå ditt mål.

2. O, ANDENS SON! Fågeln söker sitt näste, näktergalen rosens skönhet, medan de fåglar som är människornas hjärtan, nöjda med förgängligt stoft, har förirrat sig långt bort från sitt eviga näste, och med ögonen vända mot bekymmerslöshetens träsk berövats den gudomliga närvarons härlighet. Ack! Hur underligt och sorgligt! För blott en bägare har de vänt sig bort från den Allra Högstes svallande hav, och dröjt sig kvar fjärran från den mest strålande horisonten.

3. O, VÄN! Plantera i ditt hjärtas trädgård ej något annat än kärlekens ros och släpp ej ditt tag om tillgivenhetens och längtans näktergal. Värdesätt kamratskap med de rättfärdiga och undvik allt umgänge med de ogudaktiga.

4. O, RÄTTVISANS SON! Varthän kan en älskande fara, om ej till sin älskades land? Och vilken sökare finner vila fjärran från sitt hjärtas längtan? För den sanne älskaren är återförening liv och skilsmässa död. Hans bröst är blottat på tålamod och hans hjärta vet ingen ro. Myriader liv kunde han försaka för att ila till sin älskades boning.

5. O, STOFTETS SON! Sannerligen säger Jag dig! Av alla människor är den mest försumlig, som hängiver sig åt gagnlösa dispyter och söker förhäva sig över sin broder. Säg, o, bröder! Låt gärningar, ej ord, bliva eder prydnad.

6. O, JORDENS SON! Vet i sanning att det hjärta vari det minsta spår av avund dröjer kvar, aldrig skall ernå Mitt eviga herradöme, ej heller inandas de ljuva dofter av helighet som fläktar från Mitt heliga rike.

7. O, KÄRLEKENS SON! Du står blott ett steg från de härliga höjderna därovan och från kärlekens himmelska träd. Tag du ett steg och med det nästa gå vidare in i det odödliga riket - och träd in i evighetens paviljong. Lyssna då till det som uppenbarats av härlighetens penna.

8. O, HÄRLIGHETENS SON! Ila på helighetens stig och inträd i Min gemenskaps himmel. Rena ditt hjärta med andens eld och hasta till den Allra Högstes hov.

11. O, STOFTETS SON! Slut dina ögon, att du må skåda Min skönhet, täpp till dina öron, att du må lyssna till Min stämmas ljuva melodi. Töm dig på allt vetande, så att du måtte få del av Min kunskap och helga dig från rikedomar, att du måtte erhålla en varaktig del av Min eviga rikedoms ocean. Det vill säga, slut dina ögon för allt utom Min skönhet, täpp till dina öron för allt utom Mitt ord.Töm dig på allt vetande utom kunskapen om Mig, så att du med klar blick, rent hjärta och uppmärksamt öra må inträda i Min helighets hovsal.

18. O, NI SOM DVÄLJS I DET HÖGSTA PARADISET! Kungör för visshetens barn, att i helighetens rike, nära det himmelska paradiset, har en ny trädgård blivit synlig, kring vilken inbyggarna i riket därovan och de odödliga invånarna i det upphöjda paradiset kretsar. Sträva då efter att nå därhän att ni må reda ut kärlekens mysterier genom dess sippor och lära känna hemligheten i gudomlig och fulländad visdom genom dess eviga frukter. Vederkvickta blir ögonen på dem som går dit in och förbliver därinne.

19. O, NI SOM LIGGER SOM DÖDA PÅ LIKGILTIGHETENS LÄGER! Tidevarv har svunnit hän och edra dyrbara liv är nära nog tillända, dock har ej en enda fläkt av renhet från eder nått Vårt hov av helighet. Fastän försänkta i ett hav av vantro bekänner ni eder med läpparna till den enda sanna tron på Gud. Den Jag avskyr har ni skänkt eder kärlek, och Min fiende har ni gjort till vän. Icke dess mindre vandrar ni på Min jord, självgoda och självbelåtna, obekymrade om att Min jord är utled på eder och att allt däri skyr eder. Ville ni blott öppna ögonen, skulle ni sannerligen välja en myriad av sorger framför denna glädje, och hålla döden själv för något bättre än detta liv.

63. O, NI VÄRLDENS FOLK! Ni skall sannerligen veta att en oförutsedd katastrof följer eder, och smärtsam vedergällning väntar eder. Tro inte att de gärningar ni begått har utplånats från Min åsyn. Vid Min skönhet! Alla edra gärningar har av Min penna inristats med tydliga tecken på skrifttavlor av krysolit

80. O, MIN TJÄNARE! Ni är träden i Min trädgård. Ni måste bära god och härlig frukt, på det att ni själva såväl som andra må ha nytta därav. Sålunda åligger det var och en att ägna sig åt ett hantverk eller yrke, ty däri ligger välståndets hemlighet, o, ni som äger förstånd! Ty utgången beror på medlen, och Guds nåd allena skall vara eder tillfyllest. Träd som ej ger frukt har varit och kommer alltid att vara mogna för elden.


Wikipedia har en artikel om:
Förborgade Ord