Hoppa till innehållet

George W. Bush

Från Wikiquote
George W. Bush

George Walker Bush (född 6 juli 1946) var USA:s 43:e president.

Tal

 • Recently we've had a problem with energy prices. It is clear our nation is reliant upon big foreign oil. More and more of our imports come from overseas.
  • Nyligen har vi haft ett problem med energipriser. Det är uppenbart att vårt land förlitar sig på stora mängder utländsk olja. Allt mer av våra importer kommer från områden på andra sidan havet.
  • Under valkampanjen den 25 september 2000 i Beaverton, Oregon. Talet har flera gånger felöversatts, och en vanlig felöversättning- och förvrängning är att Bush skulle ha sagt att Merparten av vår import kommer från utlandet. Det har han aldrig sagt. Från Olausson, Peter (2007): Faktoider - Försanthållna osanningar, halvsanningar och missuppfattningar. Månpocket: Stockholm. ISBN 978-91-7232-141-0.
 • A great people has been moved to defend a great nation. Terrorist attacks can shake the foundations of our biggest buildings, but they cannot touch the foundation of America. These acts shattered steel, but they cannot dent the steel of American resolve.
  America was targeted for attack because we're the brightest beacon for freedom and opportunity in the world. And no one will keep that light from shining.
  Today, our nation saw evil, the very worst of human nature. And we responded with the best of America – with the daring of our rescue workers, with the caring for strangers and neighbors who came to give blood and help in any way they could.
  • Ett stort folk har rest sig för att försvara en stor nation. Terroristdåd kan skaka våra största byggnaders grundvalar, men Amerikas grundvalar kan de inte röra. Dessa dåd slår sönder stål, men de kan inte repa den amerikanska beslutsamhetens stål.
   Amerika blev målet för attack därför att vi är frihetens och möjligheternas klarast lysande fyrbåk i världen. Och ingen kommer att hindra det ljuset från att skina.
   I dag såg vår nation ondska – det allra värsta i den mänskliga naturen – och vi svarade med det bästa i Amerika. Med vår räddningspersonals mod, med omsorgen från främlingar och grannar som kom för att lämna blod och hjälpa på alla sätt de kunde.
  • Tal till nationen, 11 september 2001. [1]. Återgivet i Speeches that changed the world av Simon Sebag Montefiore. I svensk översättning av Margareta Eklöf
 • I can hear you. The rest of the world hears you. And the people who knocked these buildings down will hear all of us soon.
  • Jag kan höra er. Resten av världen hör er. Och de människor som välte dessa byggnader kommer snart att höra oss alla.
  • Tal till räddningsarbetare vid Ground Zero, 11 september 2001. [2]
 • Every nation, in every region, now has a decision to make. Either you are with us, or you are with the terrorists.
  • Varje nation i varje region har nu ett beslut att fatta. Antingen är ni med oss, eller så är ni med terroristerna.
  • Tal till nationen, 21 september 2001. [3]
 • States like these, and their terrorist allies, constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world. By seeking weapons of mass destruction, these regimes pose a grave and growing danger. They could provide these arms to terrorists, giving them the means to match their hatred. They could attack our allies or attempt to blackmail the United States. In any of these cases, the price of indifference would be catastrophic.
  • Stater som dessa [Irak, Iran och Nordkorea] och deras allierade utgör ondskans axelmakter som rustar för att hota världsfreden. Genom att försöka skaffa sig massförstörelsevapen utgör dessa regimer en allvarlig och växande fara. De skulle kunna förse terrorister med dessa vapen och därmed ge dem resurser som kan mäta sig med deras hat. De skulle kunna angripa våra allierade eller försöka idka utpressning mot USA. I vilket fall som helst skulle priset för likgiltighet bli katastrofalt.
  • Tal till nationen den 29 januari 2002. [4]

Andra installationstalet (30/1 2005)

 • The survival of liberty in our land increasingly depends on the success of liberty in other lands. The best hope for peace in our world is the expansion of freedom in all the world.
  • Frihetens fortbestånd i vårt land är i allt högre grad beroende av frihetens segrar i andra länder. Den bästa förutsättningen för fred vilar på frihetens utbredning i hela världen.
 • All who live in tyranny and hopelessness can know: the United States will not ignore your oppression, or excuse your oppressors. When you stand for your liberty, we will stand with you.
  • Alla som lever i tyranni och utan hopp ska veta att USA varken blundar för ert förtryck eller ursäktar era förtryckare. När ni står upp för er frihet kommer vi att stå vid er sida.
 • Yet because we have acted in the great liberating tradition of this nation, tens of millions have achieved their freedom. And as hope kindles hope, millions more will find it. By our efforts, we have lit a fire as well - a fire in the minds of men. It warms those who feel its power, it burns those who fight its progress, and one day this untamed fire of freedom will reach the darkest corners of our world.
  • Genom att vi har agerat i denna nations storartade frigörelsetradition har tiotals miljoner fått sin frihet. Och likt hopp tänder hopp kommer miljoner fler att få den. Genom vår möda tändes också en eld - en eld i människors sinnen. Den värmer dem som inser dess styrka, bränner dem som motarbetar den, och en dag kommer denna otämjda frihetens eld att nå de mörkaste hörnen av vår värld.

Fristående citat/"Bushismer"

 • See, free nations are peaceful nations. Free nations don't attack each other. Free nations don't develop weapons of mass destruction.
  • Ni förstår, fria nationer är fredliga nationer. Fria nationer attackerar inte varandra. Fria nationer utvecklar inte massförstörelsevapen.
  • George W. Bush, Milwaukee, Wis., 3 oktober 2003.
 • I'm also not very analytical. You know I don't spend a lot of time thinking about myself, about why I do things.
  • Jag är inte heller speciellt analytisk. Ni vet, jag spenderar inte mycket tid på att tänka på mig själv, på varför jag gör saker.
  • George W. Bush, på Air Force One, 4 juni 2003.
 • The most important thing is for us to find Osama bin Laden. It is our number one priority and we will not rest until we find him.
  • Det absolut viktigaste är för oss att finna Usama bin Ladin. Det är vår högsta prioritet och vi kommer inte att vila förrän vi finner honom.
  • George W. Bush Washington, D.C., 13 september 2001.
 • I don't know where bin Laden is. I have no idea and really don't care. It's not that important. It's not our priority.
  • Jag vet inte var bin Laden är. Jag har ingen aning och bryr mig faktiskt inte. Det är inte viktigt. Det är inte vår prioritet.
  • George W. Bush Washington, D.C., 13 mars 2002.
 • Uhh--Gosh, I--don't think I ever said I'm not worried about Osama bin Laden. It's kind of one of those, uhh, exaggerations.
  • Uhh--Gosh, Jag--tror verkligen inte att jag någonsin sagt att jag inte oroar mig om Osama bin Laden. Det är en av dom där, uhh, överdrifterna.
  • George W. Bush, Tempe, AZ, 13 oktober 2004.
 • You can fool some of the people all of the time and those are the ones you want to concentrate on.
  • Man kan lura några människor hela tiden, och det är dem man skall koncentrera sig på.
  • George W. Bush Washington DC, 31 mars 2001.
 • Our enemies are innovative and resourceful, and so are we. They never stop thinking about new ways to harm our country and our people, and neither do we.
  • Våra fiender är innovativa och fyndiga, och det är vi också. De slutar aldrig tänka ut nya sätt att skada vårt land och våra medborgare, och det gör inte vi heller.
  • George W. Bush Washington, D.C., 5 augusti 2004.
 • I don't know why you're talking about Sweden. They're the neutral one. They don't have an army.
  • Jag vet inte varför du talar om Sverige. De är de neutrala. De har ingen armé.
  • George W. Bush december 2002 i "Oval Office" möte med Rep. Tom Lantos, ur New York Times.
 • I went to Yale, and I didn't even know they had a library. I was there seven years. I never saw a library.
  • Jag studerade i Yale, och jag visste inte ens att de hade ett bibliotek. Jag var där sju år. Jag såg aldrig ett bibliotek.
  • George W. Bush, citerad i 'Living History' av Hilary Clinton.
 • You know, one of the hardest parts of my job is to connect Iraq to the war on terror.
  • Du vet, en av de svåraste delarna av mitt jobb är att förbinda Irak med kriget mot terrorism.
  • George W. Bush, intervjuv med CBS News Katie Couric, 6 september 2006.
 • Border relations between Canada and Mexico have never been better.
  • Gränsrelationerna mellan Kanada och Mexiko har aldrig varit bättre
  • George W. Bush, i presskonferens med Kanadensiska premiärministern Jean Chretien. 24 september 2001.
 • One of the great things about books is sometimes there are some fantastic pictures.
  • En av de bra sakerna med böcker, är att ibland finns det fantastiska bilder.
  • George W. Bush, 3 januari 2000.
 • I hear the voices, and I read the front page, and I know the speculation. But I'm the decider, and I decide what is best.
  • Jag kan höra rösterna, och jag läser förstasidorna, och jag känner till spekulationerna. Men jag är beslutsfattaren, och jag beslutar vad som är bäst.
  • George W. Bush, Washington, DC, 18 april 2006.
 • I glance at the headlines just to kind of get a flavor for what's moving. I rarely read the stories, and get briefed by people who are probably read the news themselves.
  • Jag tittar som hastigast på rubrikerna bara för att se vad det är som händer. Jag läser sällan innehållet, och jag blir upplyst av folk som antagligen läser nyheterna själva.
  • George W. Bush, Washington, D.C., 21 september 2003.
 • I said I was looking for a book to read, Laura said you ought to try Camus. I also read three Shakespeares.
  • Jag sade att jag letade efter en bok att läsa, Laura sade att jag borde testa Camus. Jag läste också tre Shakespeares.
  • George W. Bush, intervjuv med NBC:s Brian Williams, New Orleans, La., 29 augusti 2006.

Externa länkar

Wikipedia har en artikel om:
George W. Bush
Wikisource
Wikisource
Wikisource har originalverk relaterade till: