Nils Ragvaldsson

Från Wikiquote

Nils Ragvaldsson (latin Nicolaus Ragvaldi), född senast i början av 1380-talet, död 17 februari 1448, var biskop i Växjö och senare Sveriges ärkebiskop från 1438 till sin död.

Den här artikeln innehåller citat utan källhänvisning.
Alla citat måste kunna styrkas. Se Wikiquote:Källor för mer information.

Ur Nils Ragvaldssons tal i Basel 1434:

”Ändock nästan alla böcker och historier äro uppfyllda om göternas härkomst, sönderdelning, handlingar och bedrifter, så hava likväl Ablabius på götiska, Dion på grekiska, och Jordanes på latin med besynnerlig flit vinnlagt sig att beskriva göternas handlingar. De skriva att en otalig stor hop folk är utgången utur den delen i världen som sträcker sig i norr, nämligen utur den stora och vittbegripna halva ön eller näset Skandia som utav cosmographis, eller de som beskriva hela världen, kallas den andra världen, ibland vilka folk nämnas ock Götariket, vilket nu allmänt kallas Sverige. De första voro östgöterna och västgöterna, såsom ock de svenska och finska: till vilka sig sällade de turcilinger och heruler, vilka satte sig över havet seglandes uti Orient, och uti längden underkuvade sig Egypten, Asien och Cilicien : utur vilka landskap, alldenstund männen fördröjde alltförlänge uti Asien, de amazoner eller spännelösa kvinnor utgingo..”

”Ytterligare vore här mycket till att förtälja om våra västgöter, hunner och vender (vilka på härkomstens vägnar hava haft ett fosterland, ändock de undertiden hava varit inbördes tvistiga) samt deras triumfer och segervinningar: item , om finnarna (vilka sedan äro långebarder eller burgunder kallade vordna) såsom ock om våra massager där uti Africa, och saxer, som utav oss allraförst äro utsprungna, och om deras namnkunniga bedrifter uti Britannien och England, efter såsom själva ordningen utav oss äskade och krävde, men sådant står icke uti vår kraft och förmögenhet, ej heller skulle tiden tillräcka. Varför, ärevördige fäder, om man nu allt detta företålda ville granneligen och såsom det sig bör överväga och besinna, vad för ett rike är äldre eller mäktigare än vårt? Varest läser man att någon romersk monark eller kejsare haver någonsin underkuvat sig ett ädlare rike än som Götariket?”

”… i framtiden ske vår allernådigste herre och konung eller hans land och rike något förfång: utan att denne högstbemälte vår konungs och hans rikens rätt må bliva oss och de våra, både uppå detta såväl som andra tillstundande möten och rum förbehållen.”