Hoppa till innehållet

Konservatism

Från Wikiquote

Konservatism är en social, kulturell och politisk filosofi, som befrämjar traditionella samhällsinstitutioner och förespråkar traditionella värderingar. Dess målsättning är att upprätthålla ordningen i samhället och att värna om kulturen.

Citat[redigera]

Verkligheten är alltid mer konservativ än ideologierna. ~ Raymond Aron
 • Den konservative är förälskad i existerande missförhållanden till skillnad från liberalen som vill ersätta dem med andra.
  • Ambrose Bierce, The Devil's Dictionary (1911), citerat ur Världens bästa citat (1987), s. 91
 • En tid präglad av samhällsreformer, samhällsutveckling och – enligt vissa – framsteg har också försatt människor som kallar sig konservativa i en position där de gärna idealiserar vissa drag av äldre tider, som de kanske har sett som mer harmoniska med mer harmoniska, naturliga, organiska sammanhang mellan människor; människor har varit så att säga integrerade, ett, med sin miljö, med sina medmänniskor.
 • Vi moderater har brukat tala om arvet från Aten, Rom och Jerusalem. Om de konservativa idéernas förankring i den grekiska humanismens principer, den romerska rättens grundåskådning om lagstiftningens objektivitet och i den kristna religionens syn på människan och människans egenvärde. För oss innebär uttrycket "land skall med lag byggas" att alla medborgare skall vara lika inför lagen.
 • Att vara konservativ i ordets rätta mening innebär ju inte att vara statisk, att vara emot förnyelse och anpassning av politiken till moderna människors nya krav och anspråk. Om man använder begreppet konservativ i den bemärkelsen, då skulle ju förespråkarna för nolltillväxt, för stagnation och tillbakagång vara konservativa, och de som tror på människorna, på förnyelse och utveckling vara motsatsen därtill. Det är alltså inte i den bemärkelse jag använder termen konservativ utan i dess ursprungliga, på människovärde och humanism byggda betydelse. Och på att det förflutnas erfarenheter skall tas tillvara i samhällets utvecklingsprocess.
  • Gösta Bohman, tal i Helsingfors den 27 oktober 1980, ur "Kurs mot framtiden" (1981)
 • Konservatism är inte dålig om man med det ordet menar att det skall bevaras som har bestått sitt prov.
Alla stora folk är konservativa; tröga när det gäller nyheter; tålmodiga i fråga om misstag och missförhållanden; djupt och evigt förvissade om den storhet som ligger i lagen och i sedvänjan, då den väl blivit djupt rotad. ~ Thomas Carlyle
 • Alla stora folk är konservativa; tröga när det gäller nyheter; tålmodiga i fråga om misstag och missförhållanden; djupt och evigt förvissade om den storhet som ligger i lagen och i sedvänjan, då den väl blivit djupt rotad.
 • Att göra anspråk på att förändra sakernas tillstånd är att löpa risk att förvärra det i stället för att förbättra det. Montaignes skepticism leder honom till konservatism, till ett försvar för sedvänjor och traditioner som är lika godtyckliga som andra men som det inte tjänar något till att vända upp och ner på om man inte är säker på att man åstadkommer något bättre.
  • Antoine Compagnon, En sommar med Montaigne (2014), s. 75
 • Det för konservatismen karaktärsgivande är uppfattningen av människan som en sammanhangsvarelse. Hon är inte sig själv nog utan – med Burkes ord – en del i det eviga kontraktet mellan nu levande, döda och ännu inte födda. Utan sammanhangen vore människan – för att åter föra tankarna till Burke – inte bättre än sommarens fluga. Människan blir den hon är genom att tillhöra överindividuella storheter såsom kyrka, församling, nation, historia, natur, hembygd, släkt och familj. Av dessa tillhörigheter följer också plikter såsom vördnad för Gud, förvaltande av naturens rikedom, ödmjukhet inför släkten som levat och ansvar inför de som ännu inte tagit jorden i besittning.
  • "Contextus – ett manifest" i Contextus (1997:1)
 • Kanske är den urkonservativa impulsen, som så ofta är starkast hos barn och gamla, en djupt mänsklig känsla som alltid kommer att stångas mot en annan, lika djupt mänsklig drift: att skapa nytt, framskrida, utvecklas? Och är det inte därför båda bör existera i alla samhällen? Alla kan inte ropa hurra, några måste säga ”stopp, vad händer nu?” Om konservatismen inte fanns, borde man instifta den som en myndighet, med anställda som hade till uppgift att ropa ”vänta ett tag” så fort drastiska förändringar var på väg. Inte för att stoppa framstegen, men för att tvinga oss att tänka efter.
 • Den konservativa idétraditionen bygger inte på någon harmonilära eller naiv utvecklingsoptimism. Den är mörkare och mer realistisk och därför också mer spännande än så.
 • Ett kännetecknande drag hos konservatismen har varit dess aristokratiska böjelse. Samhällsbärande klasser har samlats kring ett altruistiskt etos där status och heder har varit incitament till ansvar och pliktkänsla. Idag gör samhällsstrukturen sådana ideal svåruppnåeliga. Då ingen privilegierad status erkänns finns inte heller grund för motsvarande förpliktelser – noblesse oblige kan inte förekomma där inga åtskillnader anses legitima. Följden är att konservativa ofta har gjort gemensam sak med populismen. Vad innebär det för konservativa värden? Finns det något alternativ?
 • Det ligger risker i hänsynslösa förändringar, men större risker i blind konservatism.
 • En av konservatismens viktigaste insikter är den om värdet av ackumulerad kunskap och vishet av det slag som bärs inte bara av individer utan även av institutioner, kodifierad i till exempel traditioner. Detta kan formuleras som att förnyelse inte automatiskt är av godo om den inte ordentligt förankrats i det goda som kom före.
 • Idag blåser konservativa vindar […] Det som nu efterfrågas – och behövs – är gemenskap, fungerande institutioner och ordning. Den konservativa traditionen betonar allt detta, därför rör sig politiken hitåt. Frågan är inte om konservatism kommer att forma framtidens politik, utan vilken konservatism som kommer att göra det.
Konservatism är en pragmatisk ideologi grundad i erfarenhet och en realistisk syn på människan och hennes natur, snarare än ett abstrakt luftslott byggt på önsketänkande och glädjekalkyler. ~ Ann Heberlein
 • I "Det politiska spelet" i P1 så talades det häromsistens om ideologiernas utopier, och det påstods att konservatismen inte hade någon. Det tror jag är fel. Den konservativa utopin är ett samhälle där man inte bråkar, utan alla vet sin plats och gör som de blir tillsagda.
 • Konservatismen är inte så mycket en filosofi som en attityd, en konstant kraft, som utför en tidlös funktion, vad gäller utvecklingen av ett fritt samhälle och står därför i samklang med ett djupt och nödvändigt behov hos själva den mänskliga naturen.
  • Quintin Hogg, citerat av Claus Bryld i Edmund Burke: konservatismens profet (2020), s. 35
 • De konservativa hade i alla tider talat om staten som en familj, där "barnen" — undersåtarna — måste vörda och lyda sina "föräldrar", överheten. Per Albin tog denna vördnadsbjudande bild men fyllde den med ett nytt innehåll: nu fick den visa att solidariteten och inte lydnaden var kraften i familjen och därmed, underförstått, även i staten.
  • Kurt Johannesson, Retorik: eller konsten att övertyga (1990), s. 148
 • Det är radikalismen som är konservatismens motsats, inte liberalismen. Det är således inte genom auktoritetstro eller en längtan efter tvång som konservatismen skiljer sig från andra tanketraditioner. Tvärtom är det ofta de konservativa som spjärnar emot när massorna drabbas av radikal eufori och vill kasta samhället över ända. Inte sällan brukar facit i sådana situationer ge de konservativa rätt.
 • Precis som den berömde författaren G.K. Chesterton påpekade leder all konservatism som utgår från idén att lämna saker i fred paradoxalt nog till en ström av förändring. För att värna om det vi värdesätter måste vi förvalta de traditioner, värderingar och historia vi har. Vi måste satsa på kultur som bygger upp samhället, inte förstör det.
Den konservative eftersträvar att bevara de religiösa och moraliska traditioner som höjer oss över djuren. ~ Russell Kirk
 • Den konservative eftersträvar att bevara vissa framstående och urgamla företeelser. Han eftersträvar att bevara de religiösa och moraliska traditioner som höjer oss över djuren. Han eftersträvar att bevara den västerländska civilisationens arv, våra förfäders samlade visdom, som höjer oss över barbarerna. Och han eftersträvar att bevara det civilsamhälle, såväl med politiska som ekonomiska medel, som har utvecklats genom erfarenhet och prövningar över så många generationer, och som skänker oss ett tolerabelt mått av rättvisa, ordning och frihet.
  • Russell Kirk, Russell Kirk's Concise Guide to Conservatism (1957), citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism (2020), s. 53
 • Då det kommer till ideologi är konservatism det mest felanvända ordet och den mest missuppfattade ideologin i hela västvärlden. Konservatism kan inte beskrivas med en mening som att ”skynda långsamt”. Det är en gammal idétradition med rötter från Edmund Burke då han skrev om den franska revolutionen.
 • Konservatismen bär inom sig idén om sammanhållning bortom grupperingar, kön, ekonomiska intressen och individualistisk njutningsfilosofi. Det kan vara svårt att förstå för den som vuxit upp i ett vänsterretoriskt demoniserande av de gamla traditionerna, men klassiska ideal som måttfullhet, plikttrohet, ansvar mot de sämre bemedlade och sjuka, tjänandet av nästan, strävsamhet och självdisciplin är oumbärliga för såväl en funktionell individ som ett fungerande samhälle.
  • Anders Krüger, Den konservativa trädgården (2022), s. 93
 • Det påstås ofta att konservatismen vill slå vakt om det bestående. Det är ett förenklat påstående. Mycket av "det bestående" både under 1800-talet och 1900-talet har kommit till mot de konservativas vilja. En konservativ politik måste i vår tid i många länder innebära krav på genomgripande förändringar i det bestående.
  • Reidar Larsson i Politiska ideologier i vår tid (2006), s. 45
Det goda livet [enligt konservatismen] är livet i en kärleksfull familj, ett plikttroget arbete och lydnad inför lagar och överhet. ~ Sven-Eric Liedman
 • ”Konservatism” kan innebära steril auktoritetstro, som vördar överheten och fruktar förändring och frihet. Men ”konservatism” kan också ha ödmjukheten som grund: Man inser att människan är bräcklig, sitt förnuft och sina förmågor till trots, och därför gillar man traditionens ledstång.
 • Konservatismen är konsekvent i denna sin skepsis till rationalitet och vinnlägger sig som ideologi för att inte vara lätt att definiera, den försöker inte reducera sina principer till lättbegripliga och överskådliga scheman för hur de ser på saker och ting. De är inte som socialism och liberalism, som berömmer sig för att vara rationella och tydliga i sitt budskap.
 • En kärnpunkt i konservatismen är det anti-utopiska. Socialism och även liberalism kan vara utopisk, men konservatismen avvisar utopier. Och då kan man säga att utopi är ingenstans, medan konservatismen är någonstans, alltså att man uppfattar människan som förankrad på något vis, lokaliserad på något vis i tid och rum.
 • Konservatismens belackare är alltid ivriga att misstänkliggöra konservatismens positiva inställning till hierarkier och trofasthet. Varken lojalitet eller hierarki är emellertid i konservativ tanketradition synonymt med inställsamhet eller blind lydnad. Konservativa hierarkier bygger istället på insikten att all framgångsrik mänsklig samverkan är beroende av lojalitet, och att lojalitet ytterst handlar om en beredskap att fortsätta kämpa även om man inte fått exakt som man vill.
Att vara konservativ är att föredra det bekanta framför det okända. ~ Michael Oakeshott
 • Att vara konservativ är att föredra det bekanta framför det okända, att föredra det beprövade framför det obeprövade, fakta framför det oförklarliga, det verkliga framför det möjliga, det återhållsamma framför det gränslösa, det nära framför det avlägsna, det tillräckliga framför det överflödiga, det lämpliga framför det perfekta, nuets glädje framför utopisk lycka. Nära relationer och lojaliteter föredras framför lockelsen av mer ekonomiskt gynnsamma kopplingar; att förvärva och att utöka är mindre viktigt än att behålla, kultivera och ha tid att uppskatta; sorgen efter en förlust är mera påtaglig än upphetsningen inför någonting nytt eller utlovat.
  • Michael Oakeshott, Rationalism in Politics and other Essays (1962), s. 169, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism, s. 55–56
 • Människor är mer än bara kugghjul i ett ekonomiskt maskineri. De har behov som går djupare än individuell autonomi och materiell standard. Det är en läxa som konservatismen sedan länge har förstått, men som nyliberalismen aldrig tycks lära.
 • När människor tvingas ta ansvar för sina egna liv blir de påfallande ofta konservativa. När politikerna inte kommer till undsättning förlitar de sig istället på de traditioner som de har ärvt av tidigare generationer.
  • Stefan Olsson, Handbok i konservatism (2011), s. 100
Konservatismen går ut på att förvalta den sociala ekologin. ~ Roger Scruton
 • Konservatismen går ut på att förvalta den sociala ekologin. Frihet är givetvis en del av den ekologin, eftersom den utgör en förutsättning för att sociala organismer ska kunna anpassa sig. Men frihet är inte det enda eller det sanna målet för politiken. Konservatismen inbegriper bevarandet av ett samhälles gemensamma resurser – sociala, materiella, ekonomiska och andliga – och motstånd mot social oordning och nedgång i alla dess former.
  • Roger Scruton i A Political Philosophy – Arguments for Conservatism (2006), s. ix, citerat av Jakob E:son Söderbaum i Modern konservatism, s. 61
 • Konservatismen betonar historiska lojaliteter, lokala identiteter och den sorts långsiktiga engagemang som framväxer bland människor genom de dygder som följer av deras lokala och begränsade hängivenhet. Medan socialism och liberalism har inneboende globala syften, har konservatismen inneboende lokala syften: ett försvar av någon ficka av socialt kapital mot den anarkiska förändringens krafter.
  • Ibidem
 • Konservatismen börjar med ett sentiment som varje vuxen människa enkelt kan instämma i, att goda ting är enkla att förgöra, inte lika enkla att bygga upp.
 • Konservatismen är en västerländsk tradition och det finns ju inte riktigt i Iran, snarast tvärtom. Så skulle man placera konservatismen, som jag menar det, i Iran så skulle ju den nästan bli revolutionär, för det handlar ju om att man vill bevara de västerländska traditionerna. Och då behövs det dels mycket politisk förändring, men också en hel del kulturell, för att Iran skall bli konservativt. Så jag menar absolut inte att mullorna i Iran är konservativa. Det är en helt felaktig, dock ganska vanlig, benämning.
 • Den ryska revolutionära hänförelsen är ett motgift mot tröghet, slentrian, konservatism, tankeslöhet, en trälbunden inställning till de nedärvda traditionerna. Den ryska revolutionära hänförelsen är den livgivande kraft som väcker tanken, driver framåt, som bryter ned allt det gamla, öppnar nya perspektiv. Utan den är allt framåtskridande omöjligt.
Konservatism har ofta missförståtts som en stillaståendets ideologi, för mig handlar det i stället om ett förhållningssätt som sätter människan och hennes sammanhang i centrum. ~ Johan Sundeen
 • Konservatism har ofta missförståtts som en stillaståendets ideologi, för mig handlar det i stället om ett förhållningssätt som sätter människan och hennes sammanhang i centrum; familjens och andra naturliga gemenskapers sammanhang, det lokala, nationella och europeiska rummets sammanhang, de historiska sammanhangen samt – inte att förglömma – sammanhanget mellan människa och Gud.
 • I likhet med många andra konservativa tänkare skrev Burke knappt någonting rörande ekonomi. Detta har att göra med att konservativa i allmänhet är fokuserade på immateriella värden och anser det materiella vara sekundärt eller t.o.m. farligt att fokusera på.
 • Konservatismen kännetecknas av en önskan att dröja vid det som är invant och väl beprövat, just för att det är invant och väl beprövat. Den vädjar i samma grad till våra känslor och vårt intellekt. Ja, i många stycken, åtminstone i det privata, är vi alla konservativa. Konservatismens motsats är radikalismen.
 • Ett utmärkande kännetecken för konservativa är lojalitet. Den kommer till uttryck genom långvariga äktenskap och starka familjeband. Den innebär även ett historiemedvetande, med respekt för ens förfäder och insikt om att man är en ättling som för vidare ett arv. Slutligen en lojalitet gentemot folket och fosterlandet, i form av patriotism och samhälleligt engagemang.

Externa länkar[redigera]

Politisk filosofi
Ideologier AnarkismEkologismFascismImperialismIndividualismIslamismKapitalismKolonialismKommunismKonfucianismKonservatismKorporativismLiberalismLibertarianismMarxismNationalismNazism • RepublikanismSocialdemokratiSocialismTotalitarism
Begrepp AuktoritetEgendom • ElitEmancipationFolk • FredFrihetHegemoniHierarkiKrigLag • MaktMonopolNaturrätt • LydnadPliktPluralismPropagandaRevolutionRättigheterRättvisaSamhällskontraktSamhälleStatUtopi
Statsskick AristokratiByråkratiDemokratiDiktaturMeritokratiMonarkiOligarkiPlutokratiTeknokratiTeokrati